Všeobecné obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro nákup v internetových obchodech www.retroraj.cz, www.kutilovo.cz a www.radiotechna.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Tomáš Ďásek, IČ 64344801, DIČ CZ7406234374. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

II. Charakter a použití zboží

Internetový obchod www.retroraj.cz je zaměřen na prodej filmových a divadelních rekvizit, replik, sběratelských předmětů a doplňků pro majitele historických vozidel, určených především k estetickému dotvoření vzhledu historického vozidla a jeho majitele při kulturních a sportovních akcích konaných mimo veřejné komunikace. Předměty u nichž není uvedeno jinak, nemají charakter spotřebního zboží, nejsou určeny k běžnému použití a především ne k použití v silničním provozu. Předměty označené v rámci tohoto obchodu jako motocyklové helmy, motocyklové brýle, motocyklové rukavice a doplňky vozidel nesplňují podmínky provozu na veřejných komunikacích, nemají patřičnou homologaci a nejsou v žádném případě k takovémuto použití určeny.


Internetové obchody kutilovo.cz a radiotechna.cz jsou zaměřeny především na repliky a původní materiál pro opravy historické radio a elektro techniky. Některé zboží z technických důvodů a kvůli zajištění původní funkce nemusí odpovídat současným platným normám. Takovéto zboží není určeno k běžnému spotřebnímu užívání. Montáž, instalaci a uvedení do chodu může u těchto dílů a zařízení provádět pouze odborně způsobilá osoba, nebo firma.

III. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

IV. Objednání zboží

Proces nákupu prostřednictvím našich-eshopů probíhá tak, že kupující nejprve vytvoří objednávku vložení požadovaného zboží ze zobrazovaného sortimentu do nákupního košíku. Poté objednávku uzavře vyplněním údajů nutných pro její odeslání a potvrzením - jímž zároveň prohlašuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami. Uzavřenou objednávku obdrží provozovatel e-shopu a začne ověřování, zda-li je zboží v objednaném množství k dispozici ve skladu, případně zda-li je možné ho v požadovaném rozsahu objednat. Po ukončení této fáze je zákazník informován o dostupnosti zboží a jsou mu zaslány platební údaje (v případě že nepožaduje zaslání s platbou při dodání - dobírkou). K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem úhrady kupní ceny v předepsané výši zákazníkem.

V. Vrácení zboží

1. Kupující (pokud je spotřebitelem) má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14ti dnů od jeho převzetí. V této lhůtě musí být prodávající o úmyslu odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím vyrozuměn. Kupující následně bez zbytečných odkladů vracené zboží fyzicky doručí zpět prodávajícímu. Zboží musí být vráceno zpět neopotřebené a kompletní - v opačném případě může být refundace kupní ceny krácena o poměrnou část. U specifického zboží (např. provozní kapaliny, software, elektronické publikace atd.), které se svojí povahou vymyká běžnému spotřebnímu zboží vrácení není možné. Taktéž není možné vrácení zboží upravovaného na míru dle specifikace zákazníka (například kabely a dráty délkově upravené dle požadavku kupujícího, mimo celá balení). To se týká i veškerých tiskových prací, jejichž obsah byl doplněn, pozměněn či upraven na základě specifického požadavku zákazníka (tisk konkrétních jmen, datumů, místopisných označení atd.) a zakázkově vyráběných replik (náhradní díly k historické elektronice či vozidlům, atd. dle předchozí přesné specifikace kupujícího). Elektronické stavebnice je možno v zákonné lhůtě vrátit pouze nesestavené a kompletní.

Vracené zboží musí být nepoškozené, kompletní a bez zjevných známek používání ve větším rozsahu, než bylo nutno ke kontrole, prověření dodávky a seznámení se s obsluhou. V případě, že vracené zboží vykazuje nějakou vadu či bylo poškozeno neodborným použitím či montáží, nejedná se o vrácení zboží, ale o reklamaci.

2. V případě vrácení zboží bez udání důvodu v zákonné lhůtě hradí kupující náklady na zaslání zboží zpět na adresu prodejce. Prodejce po obdržení zboží a jeho kontrole bez zbytečného prodlení následně vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu a taktéž náklady na dopravu zboží k zákazníkovi - ovšem pouze ve výši nejnižší ceny dopravy a platby, za níž by mohla být objednávka realizována (dle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku). Pokud tedy například při koupi zákazník zvolí platbu dobírkou, která je dražší než platba převodem, bude mu vráceno pouze poštovné, ale nikoli příplatek za dobírku. Taktéž pokud kupující zvolí z nějakého důvodu jiný druh dopravy než standardní (tedy třeba přeprava spěšným kurýrem, místo balíku České Pošty, zahraničí, atd.), bude mu vrácena pouze částka, za níž by byla objednávka odeslána standardním způsobem. Přepravní náklady prodejce nevrací, pokud došlo pouze k částečnému vrácení objednávky (kdy si kupující část zboží ponechá a část vrátí).

3. Vracené zboží je třeba osobně dopravit a nebo zaslat na adresu uvedenou v reklamačním řádu (RADIOX, Lidická 507, 588 22 Luka nad Jihlavou). Zásilka nesmí být zaslána na dobírku - takové zásilky nebudou převzaty a budou odeslány zpět odesilateli (nicméně i v takovém případě zůstává zákazníkovo právo na vrácení zboží zachováno, pouze se prodlouží původní zákonná 14ti denní lhůta pro vrácení).

4. V případě zboží určeného pro odbornou dodatečnou montáž (např. elektronické moduly, doplňky vozidel, atd.) provozovatel nezodpovídá za případné poškození vzniklé neodbornou instalací, či manipulací.

5. Protože některé zboží z našeho sortimentu bývá často kupováno s předstihem jako dárek pro třetí osobu, chápeme že je v takovém případě dodržení 14ti denní lhůty někdy nemožné - proto po předchozí domluvě akceptujeme případné vrácení nepoškozeného zboží i v pozdějším termínu.

VI. Doprava a platba

1. Doprava je zajišťována prostřednictvím služeb České Pošty a.s. (menší zásilky) a přepravní služby GLS (balíky), případně je po předchozí domluvě možné osobní převzetí zboží. Platba probíhá buď převodem na účet prodejce, případně dobírkou. Při osobním převzetí je možná taktéž úhrada v hotovosti. Cena přepravy zboží k zákazníkovi se odvíjí od váhy a charakteru zboží a je v rozmezí od 60 Kč (doporučená zásilka ČP, malé předměty do 5cm výšky a 0,5 kg váhy), přes 110 Kč (většina zásilek - balíček se zbožím do váhy 5 kg) až po 150 Kč (velké a těžké předměty do 15 kg). Při platbě dobírkou se tyto ceny (všechny jsou uvedeny včetně DPH) navyšují o doběrečné, které činí 40 Kč.

2. Minimální cena objednávky činí 200 Kč - prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v jejímž rámci součet cen zboží nedosahuje této částky. V případě zboží nestandardních rozměrů, velmi vysoké váhy, či křehké povahy může být cena přepravného vyšší - na takovou skutečnost je pak upozorněno v popisu konkrétního předmětu. V případě požadavku zákazníka na expresní dodání, či dodání jiným přepravcem než Českou Poštou, nebo službou GLS, je výše dopravních nákladů stanovována individuálně (po domluvě se zákazníkem).

3. Při ceně objednávky vyšší než 3000Kč je koncovým spotřebitelům - fyzickým osobám - poskytována doprava zdarma. Toto neplatí pro velkoobchodní prodej, firemní zákazníky a taktéž u objednávek, kde byla uplatněna sleva na základě rámcové smlouvy s některým z partnerů (např. Federace klubů historických vozidel - FKHV). Zboží z našeho internetového obchodu zasíláme i do zahraničí v rámci EU, avšak pouze soukromým osobám - spotřebitelům, tedy vždy s místem plnění DPH v tuzemsku. Úhrada zboží a fakturace probíhá v měně CZK (česká koruna), na zboží je uplatněna tuzemská sazba DPH, platná pro danou komoditu (zboží), která je součástí fakturované částky.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající vede za účelem zpracování objednávek v elektronické formě databázi jmen, zasílacích adres a kontaktů na jednotlivé zákazníky. Tento sběr dat je nezbytný kvůli přepravě zboží, reklamacím a archivaci účetních dokladů. Prodávající je pro tyto účely registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod číslem registrace 00068801. Databáze osobních údajů je spravována i archivována přímo a pouze prodávajícím a je zabezpečena proti zneužití dvoufázovým šifrováním zabezpečené databáze. Prodávající se zavazuje k tomu, že svěřená osobní data nebudou v jakékoliv formě předány třetím osobám či jiným zpracovatelům (vyjma zákonných důvodů - např. na požádání orgánů činných v trestním řízení, atd.). Po uplynutí doby nezbytně nutné pro držení výše uvedených dat budou tato data i veškeré jejich zálohy odstraněny. Prodávající poskytne pouze jméno, poštovní adresu a případně kontaktní telefon + email zákazníka přepravní službě (byl-li takový způsob dopravy zboží zákazníkem vybrán) - pouze za účelem řádného doručení zásilky. Uzavřením objednávky kupující vyjadřuje souhlas s předáním osobních údajů provozovateli a správci. Tento souhlas je možné kdykoliv ústně, písemně, telefonicky, nebo elektronicky odvolat, na základě čehož provozovatel a správce dat neprodleně zajistí jejich trvalé odstranění ze systému. Tímto úkonem však nejsou nikterak dotčena ostatní práva kupujícího, především právo na na vrácení zboží, nebo reklamaci - pokud doloží existenci kupní smlouvy formou písemného, nebo elektronického dokladu (faktury či objednávky - stačí i formou kopie obrazovky, nebo kopie původního tištěného dokladu). Odstraněním veškerých jeho osobních dat totiž nadále nebude možné v elektronickém systému provozovatele internetového obchodu jeho transakci dohledat.

VIII. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou volně dostupné na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Společně se zbožím obdrží kupující daňový doklad, který mu však může být zaslán i elektronickou cestou.

IX. Upozornění spotřebitele na možnosti mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je v případě, když se nepodaří spor vyřešit vzájemnou dohodou s dodavatelem, oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz
Web: adr.coi.cz
Email: adr@coi.cz

X. EET - Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


XI. Další ustanovení

Prodávající je ze zákona povinen ke zboží, které má charakter spotřebního zboží, dodávat návod k obsluze v českém jazyce. U většiny zboží návod poskytujeme v elektronické formě (formát .PDF, .TXT. nebo .DOC), který je možné stáhnout přímo z našeho E-shopu (odkaz je uveden obvykle u popisu zboží). Na vyžádání jej prodávající zašle kupujícímu elektronickou cestou (jako přílohu E-mailové zprávy), případně i v tištěné podobě poštou. Velká část zboží, zejména elektronické moduly a součástky jsou však určeny především jako náhradní díly pro odbornou montáž, nemají charakter spotřebního zboží a pokud v jejich popisu není uvedeno jinak, není k nim dodáván návod k obsluze, případně je v jiném jazyce, nežli českém.Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno prostřednictvím internetových obchodů RETRORÁJ a KUTILOVO a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Ke každému zboží je vystavena faktura, která slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce. Faktura může být zákazníkovi předána elektronickou formou. Pro úspěšné podání reklamace není originál faktury nutný (je archivován u prodávajícího). Zákazník bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství).

II. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady.

1. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

2. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny, případně u zboží označeného jako bazarové.

3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí je uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Pokud zboží bude při převzetí vykazovat porušený obal či znehodnocení zásilky, kupující má právo toto zboží nepřebrat.

4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků či při rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamace") je kupující povinen prokazatelně doložit, že výrobek byl zakoupen u prodávajícího, např. dokladem o zakoupení, záručním listem, atd. - v případě nákupu přes objednávkový systém tohoto serveru však stačí pouze jméno a datum prodeje (vše ostatní eviduje prodávající ve svém informačním systému). Reklamace může být uplatněna např. osobně u prodávajícího, e-mailem, atd. Dále je nutné, aby kupující v případě reklamace výrobku předložil výrobek kompletní. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím.

6. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci do 30-ti dnů ode dne uplatnění, včetně odstranění vady, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. V případě, že prodávající bude reklamovaný výrobek zasílat do autorizovaného servisu, může se po dohodě se spotřebitelem prodloužit lhůta k vyřízení reklamace o 14 dní.

7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

10. Zjistí-li prodávající po přijetí reklamace výrobku, že reklamace je neoprávněná, reklamaci zamítne nebo se dohodne s kupujícím na případném odstranění vady, které si již však hradí sám kupující.

11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborné montáže, z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

12. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

13. Záruka se nevztahuje:

a) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

b) u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

c) na vady vzniklé nesprávnou či neodbornou instalací a použitím v rozporu s přiloženou dokumentací (návod, montážní příručka, atd.)

d) na vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, neodpovídajícím charakteru zboží. 

e) na vady vzniklé elektrickým přepětím v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

f) na vady vzniklé elektrickým výbojem, nebo extrémními povětrnostními vlivy.

g) na vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením

h) na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd..

14. Při nevyzvednutí vyřízené reklamace do 14-ti dnů po termínu vyřízení nebo při nevyzvednutí výrobku v případě neoprávněné reklamace, účtujeme skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné či za případnou opravu domluvenou s kupujícím. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

15. Zákazník může uplatnit reklamaci osobně nebo doručením zboží poštou na adresu:

RADIOX
Lidická 507
588 22 Luka nad Jihlavou


16. K reklamovanému zboží prosím přiložte: kopii faktury nebo dodacího nebo záručního listu záruční list výrobce (byl-li se zbožím dodán), přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady dodavatele (provozovatele internetového obchodu). Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění. 


ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

Provozování služeb internetového prodeje na dálku je zatíženo velkým množstvím národních i evropských legislativních požadavků, jejichž bezchybné splnění je mnohdy velice obtížné, některé předpisy jsou často protichůdné a legislativa se také velmi často mění. Za nesprávně nastavené, či formulované obchodní podmínky hrozí právní i finanční postih. Provozovatel výše zmíněných internetových obchodů tedy závěrem prohlašuje, že všechny ostatní podmínky vzájemného smluvního vztahu zde neuvedené či sporné se řídí občanským a obchodním zákoníkem, jakožto i ostatními platnými předpisy či ustanoveními na ochranu spotřebitele. V případě nejednoznačného či sporného výkladu, nebo v případě, že je některý bod zde uvedených obchodních podmínek či reklamačního řádu nesprávně formulován, nebo je v rozporu s platnými předpisy, zákony a ustanoveními a měl by znamenat omezení práv spotřebitele (kupujícího), prohlašuje provozovatel na svou čest, že tak nebylo učiněno vědomě, záměrně, či snad dokonce s nekalým úmyslem a zavazuje se řešit případně vzniklou situaci VŽDY a bezvýhradně ve prospěch kupujícího.

V Lukách n.J. dne 28.11.2021

R A D I O T E C H N A
specializovaný E-Shop

shop@radiotechna.cz
Obch.podmínky

Doprava

Kontakty